Fiiller Test 4

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiili değildir?

A) Evinin hemen dibinde kümes hayvanları için bir kuyu kazdı.

B) Bütün ekmeği kendisi yemesine rağmen doymadı.

C) Mevsimin etkisiyle ağaçların yaprakları yavaş yavaş soluyordu.

D) Babası artık iyice yaşlanmıştı anlaşılan.

E) Güneşte kala kala yüzü ve kolları oldukça kararmıştı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek fiil değildir?

A) Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

B) Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız.

C) Sıradan öğretmen anlatır, iyi öğretmen açıklar, yetenekli öğretmen yapar ve gösterir, büyük öğretmen esin kaynağı olur.

D) Söz yuva gibidir, mana kuş gibi, cisim ırmak gibidir ruh akıp giden su gibidir.

E) Gülün derdinde her daim olan bülbüldü.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir isim-fiil yoktur?

A) Annesinin ismi aklına her geldiğinde ağlamak istiyordu.

B) Her bakış birçok şeyi içerir kendi içerisinde.

C) Size gelmek bize bir türlü nasip olmadı.

D) Okulda bir değişim görmedim doğrusu.

E) Bu soruları görüp de çözmemek olmaz asla.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Geç kalan teselli, idamdan sonraki affa benzer.

B) Saçları günden güne ağardı Kemal amcamın.

C) İlginç bir şekilde adamın yüzüne tükürdü.

D) Gecikince arabayı beş dakikalığına kaçırdı.

E) Metni hep birlikte sessizce okuyalım.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapısı bakımından farklıdır?

A) Evin önündeki taşı kesinlikle tek başına kaldıramaz.

B) Bütün olanlara büyük bir teslimiyetle sabrediyor.

C) Konuklara öncelikle programın akışını arz etti.

D) Çocuk, durmadan bahçedeki toprağı eşeliyordu.

E) Oradakileri görünce hepimiz orada donakaldık.

 

6. Fiiller ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçede beş haber kipi, dört de dilek şart kipi vardır.

B) Fiilimsilerde sözcüğün kökeninin mutlaka fiil olması gerekir.

C) Durum fiilleri nesne alamayan fiillerdir.

D) Ek fiil basit kipleri birleşik kip durumuna getirir.

E) Ek fiilin olumsuzu "-me, -ma" olumsuzluk ekleriyle yapılır.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıfat-fiil (ortaç)" almış bir sözcük yoktur?

A) Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.

B) Cesareti olmayan adamın başarısı da olmaz.

C) Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır.

D) Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadır.

E) Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak oldukça güçtür.

 

8. Okuma kültürünü kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır.

Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4        E) 5

 

 9. Seni düşünürken

     Bir çakıl taşı ısınır içimde
                          I
     Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar

     Bir gelincik açılır ansızın
                                 II
     Bir gelincik sinsi sinsi kanar
                                      III
     
     Seni düşünürken
                   IV
     Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır

     Deliler gibi dönmeye başlar

     Döndükçe yumak yumak çözülür

     Çözüldükçe ufalır küçülür
                                  V                          

Yukarıdaki dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük, kökü isim olan türemiş bir fiildir.

B) II. sözcük zarf-fiil eki almıştır.

C) III. sözcük, kökü isim olan türemiş bir fiildir.

D) IV. sözcük zarf-fiil (ulaç) eki almıştır.

E) V. sözcük kökü isim olan türemiş bir fiildir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir ek fiil alarak yüklem olmuştur?

A) Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır.

B) Bütün bu olumsuzlukların kaynağı kuşkusuz ki sendin.

C) Verilmesi en kolay şey nasihat, alınması en güç şey ibrettir.

D) Tenkit kolay, sanat güçtür her zaman.

E) Kaybedilmiş günlerin en kötüsü, bir defacık olsun gülmeden geçilenidir.

 

11. Ek fiilin bir görevi de basit kipli fiilleri birleşik kip durumuna getirmektir.

Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil bu görevde kullanılmıştır?

A) İnsanlar, kötülük karşısında kararsız kalma hakkına sahip değildirler.

B) İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir.

C) Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç gerektirir.

D) Çocuk, bir anda ortalıktan kayboldu.

E) Severdi çocukluğunun geçtiği o eski iki katlı evi.

 

12.  Bütün şiirlerde söylediğim (I) sensin (II)

       Seni saklamak (III) için görüntülerinden faydalandım (IV)

       Kuşlar uçar (V) senin gönlünü taklit için

       Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

B) II. sözcük ek fiil alarak yüklem olmuştur.

C) III. sözcük isim-fiil eki almıştır.

D) IV. sözcük çekimli bir fiildir.

E) V. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

 

13. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde

      Sonra seni kaybetmek hemen her yerde

      Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak

      Yapayalnız kalmak iskelelerde.

Yukarıdaki dörtlükte isim-fiil eki almış kaç sözcük vardır?

A) 2       B) 3      C) 4       D) 5       E) 6

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yaptığından pişmanlık duyunca bir süre dövündü İsmail.

B) Mesut, herkesin önüne çıkacağı için güzelce giyindi.

C) Mustafa, arkadaşına haklı gerekçelerle fena kırılmış.

D) Evde su bulamayan İbrahim gölde yıkandı.

E) Betül, yazı yazmayı öğrenmek için gece yarılarına kadar yazdı.

 

15. Ne hasta bekler sabahı,

      Ne taze ölüyü mezar.

      Ne de şeytan, bir günahı,

      Seni beklediğim kadar.
                     I
      
      Geçti istemem gelmeni,
                     II         III
       Yokluğunda buldum seni;
              IV
       Bırak vehmimde gölgeni  

        Gelme,  artık neye yarar?
             V

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi fiilimsidir?

A) I ve V            

B) II ve III                 

C) IV ve V              

D) I ve III           

E) I ve IV

 

16. Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

B) Herkesin gözü önünde baştan sona yandı.

C) Çok geç saatlerde o müzmin kasabaya vardı.

D) Köyün en çok sevileni çok küçük yaşta öldü.

E) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere.

 

17. Her zaman oldukça erken uyurdu. (I) Dün akşam kardeşi nedense onu uyutmadı. (II) O da bütün sinirlerini annesinden çıkarmaya başladı. (III) Annesi de konuşmadığı halde evladına bir kahve içtirdi. (IV)

Yukarıdaki numaralanmış fiiller için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I ve III geçişsiz, II oldurgan, IV ettirgen

B) II ve III geçişsiz, II oldurgan, IV ettirgen

C) II ve III geçişsiz, II ettirgen, IV ettirgen

D) I ve III geçişsiz, II oldurgan, IV oldurgan

E) I ve III geçişli, II oldurgan, IV ettirgen

 

18. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili birleşik fiillerden hangisi kurallı birleşik fiil şeklinde oluşmamıştır?

A) Defalarca anlatılmasına rağmen konuyu bir türlü anlayamaz.

B) Çarşıdan hemencecik eve geliverdi.

C) Buzlu yolda dengesiz yürüyünce düşeyazdı.

D) Bu güzel gelenekler bize atalarımızdan süregelmiş.

E) Annesinin elini bir an bırakan çocuk yolda kayboldu.

 

19. İçten gelen (I) heyecanları anlatan (II) duygusal şiir türüne lirik şiir denir. Lirik şiirlerde hedef kitlenin beynine değil kalbine seslenme (III) söz konusudur. İçli anlatımın esas olduğu (IV) lirik şiirde olay değil durum ön plandadır. Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini "lir" denilen bir sazla söyledikleri (V) için bu şiire lirik şiir ismi verilmiştir.

Yukarıdaki metinde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı bir fiilimsidir?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil yoktur?

A) Her şeyini kaybetti Hasan o uğursuz gecede.

B) Yeşermişti köyün girişindeki tarlada onun sevdiği güller.

C) Her sabah yolda kalan arabasını iterdi arkadaşı.

D) İzlerdi bizi belki de yüreğinden bir parça koparcasına.

E) İğnenin deliğinden geçecek kadar incelmişti Elif.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-D 4-E 5-D 6-E 7-A 8-B 9-B 10-B 11-E 12-E 13-C 14-E 15-D 16-A 17-A 18-E 19-C 20-A

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder