Edebi Sanatlar Test 5

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "tam teşbih" sanatına  başvurulmamıştır?

A) Okulumuzda Ferdi misali çalışkan öğrenciye hiç rastlamadım.

B) Hilal gibi düzgün kaşlara sahipti komşumuz.

C) Buz gibi soğuk su içmek boğazı tahriş eder.

D) Cennet gibi güzel ülkenin kıymetini bilmeyenler var.

E) Altın gibi saçları var o yârin.

 

2. Karlı dağların başında

    Salkım salkım duran bulut
    Saçın çözüp benim için
    Yaşın yaşın ağlar mısın?

Yukarıda dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri öne çıkmaktadır?

A) Açık istiare, kişileştirme

B) Kapalı istiare, kinaye

C) Benzetme, tevriye

D) Kapalı istiare, kişileştirme

E) Kapalı istiare, intak

 

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "kinaye" sanatına başvurulmamıştır?

A) Altın yere düşmekle pul olmaz.

B) Dilin kemiği yok.

C) Adamın adı çıkacağına canı çıksın.

D) Bir koyundan iki post çıkmaz.

E) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tevriye" yoktur?

A) Bu kadar letafet çünkü sende var

    Beyaz gerdanında bir de ben gerek

B) Sordum nigârı dedi ahbab

    Semt-i Vefa’da doğru yoldadır.

C) Minnet Huda'ya devlet-i dünya fena bulur 
    Baki kalur sahife-i alemde adumuz

D) Koyup kandırmada ikide birde

    Devrildi kazan söndürdü ocağı

E) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

    Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

                         

5. Mehmet Akif Mısır'da iken yakın dostu Ferit Bey'den hiç mektup alamaz. Ancak Akif'in annesi İstanbul'da vefat edince Ferit Bey'den bir taziye mektubu alır. Mektuba cevap yazan Akif şöyle der: "Yahu senden ses seda çıkması için bizim evden cenaze çıkması mı lazım?" 

Mehmet Akif'in cevabı hangi söz sanatı için örnek oluşturur?

A) Mübalağa (Abartma)            

B) Cinas            

C) Tevriye         

D) Tecahül-i Arif        

E) Tariz

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "hüsnütalil (güzel nedene bağlama)"  sanatına örnek yoktur

A) Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya 

    Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya

B) Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına

     Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına

C) Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü
    Yıldızlar ülfet için gündüz göründü

D) Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl

    Başını taştan taşa urup gezer âvâre su

E) Sen gittin yaslara büründü cihan 

    Soluyor dallarda gül dertli dertli

 

7. Geç fark ettim taşın sert olduğunu

    Su insanı boğar, ateş yakarmış.
    Her doğan günün bir dert olduğunu
    İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Yukarıdaki dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsnütalil (güzel nedene bağlama)    

B) Tariz

C) Teşbih (benzetme) 

D) İntak (konuşturma) 

E) Tecahül-i Arif 

 

8. Hz Yusuf'un güzelliği; Hz Nuh'un kavminin uğradığı tufan olayı; Hz Musa'nın Firavun ile mücadelesi, Tur Dağı hadisesi, Hz Hızır'la bir yolculuğa çıkması; Hz İsa'nın hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi; Hz İbrahim'in ateşe atılması, Hz. Süleyman'ın yüzüğü, hayvanlarla konuşması, karınca hikâyesi, hüdhüdü; Hz Muhammed'in (SAV) miraca çıkması vb. hadiseler ………. sanatında çok fazla karşımıza çıkar.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi getirilmelidir?

A) Tekrir

B) Mübalağa (Abartma)

C) Teşbih (Benzetme)

D) Telmih (Anımsatma)

E) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)

 

9. Bir nasihatim var zamana uygun

    Tut sözümü yattıkça yat uyanma
    Meşhur bir kelam var: "Sen kazan, sen ye."
    El için yok yere ateşe yanma

Yukarıdaki dörtlükte geçen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat                  

B) Tekrir                  

C) Tariz                 

D) Cinas                 

E) Tevriye

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde "kişileştirme (teşhis)" sanatı yoktur?

A) Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi.

B) Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya.

C) Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın.

D) Taş yürekten peyda olmaz merhamet.

E) İnliyor çatıda rüzgâr.

 

11. Meyhane ki saki sarhoş, şişe sarhoş, mey sarhoş.

Yukarıdaki dizede ön plana çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye           

B) Tenasüp (uygunluk)       

C) Tecahül-i Arif         

D) Tariz       

E) Leffüneşr

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde "nida (seslenme)" sanatına örnek  yoktur?

A) Dost dost diye nicesine sarıldım 
    Benim sadık yârim kara topraktır

B) Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

    Bu toprak bir devrin battığı yerdir

C) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

    Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer…

D) Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

    Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

E) Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
    Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

 

13. Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca

      Yol almış hayatın ufuklarınca
      O hızla dağları Ferhat yarınca
      Başlamış akmaya çoban çeşmesi

Yukarıdaki dörtlükte yer alan en belirgin söz sanatı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)

B) Tedric (Dereceleme)

C) Telmih (Anımsatma)

D) Teşbih (Benzetme)

E) Tecahül-i Arif

 

14. Sen gülünce güller açar Gülpembe 

      Bülbüller seni söyler biz dinlerdik Gülpembe 
      Sen gelince bahar gelir Gülpembe 
      Dereler seni çağlar sevinirdik Gülpembe

Yukarıdaki dizelerdeki en belirgin söz sanatı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Tedric (dereceleme)     

B) Tevriye       

C) Tecahül-i Arif    

D) Telmih (hatırlatma)

E) Hüsnütalil (güzel bir nedene bağlama) 


15. 
O çay ağır akar, yorgun mu bilmem

      Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?
      Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?
      Yüce dağ başında siyah tül vardır.

Yukarıdaki dizelerdeki en belirgin iki söz sanatı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Teşhis (kişileştirme), tezat (zıtlık)

B) Kinaye, tevriye

C) İntak (konuşturma), tezat (zıtlık)

D) Teşhis (kişileştirme), teşbih (benzetme)

E) İntak (konuşturma), teşbih (benzetme)

 

16. Güle naz

      Bülbül eyler güle naz
      Girdim bir dost bağına
      Ağlayan çok gülen az

Yukarıdaki dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye             

B) Cinas               

C) Tecahül-i Arif                

D) Tariz             

E) Telmih

 

17. Görmüş geçirmiş, anasının gözü bir horoz

      Tünemiş bir ağacın dalına.
      Kurnaz tilki, sesini yumuşatarak, ona
      Dedi ki: "Kardeşçiğim, artık dostuz;
      Barış oldu hayvanlar arasında.
      Müjde getirdim sana, in de bir öpüşelim;
      Ama Allah aşkına oyalanma
      Çünkü bilirsin ya başımdan aşkın işlerim.
      Oysaki siz serbestsiniz daima,
      İşleri düşünmeyebilirsiniz;
      Hem artık size yardım da ederiz.
      Ama kuzum, in de aşağıya bir
      Doya doya öpeyim gözlerinden"
      "Kardeşim" dedi, horoz. Bu mutlu haberinden
      Daha güzel bir haber almazdım şüphesiz.

Yukarıdaki dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Kinaye     

B) Tevriye      

C) Teşbih (benzetme)    

D) İntak (konuşturma)    

E) Tecahül-i Arif

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tezat" sanatı yoktur?

A) Seher vakti çaldım yârin kapısın
    Baktım yârin kapıları sürmeli

B) Gülmek ol goncaya münasiptir
    Ağlamak bu dil-i hazine gerek

C) Ömrümde zararsız günümü bilmem
    Her senede yüz milyonluk kârım var

D) Ya gezen bir ölü yahut gömülen bir diriyim,

    Mumyadır canlı da cansız da bu kabristanda

E) Rüzgâr ile dallarımız atışır

    Yas ile sevincim yıkışır dağlar

 

19.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "ad aktarması (mecaz-ı mürsel)" sanatına başvurulmamıştır?

A) Sınıf, her zamanki gibi yine okulun huzurunu bozuyordu.

B) Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

C) Güneş uyanmaya çalışırken ay ninni söylüyordu dünyaya.

D) Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. 

E) Köyün de pek hoşuna gitmemişti yenilik adı altında yapılanlar.

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "intak (konuşturma)" sanatına  başvurulmamıştır

A) Ey benim sarı tamburam 

    Sen ne için inlersin
    İçim oyuk derdim büyük
    Ben onun için inilerim

B) Güğüm bir gün testiye:
    — Yola çıkalım mı?
    Testi:
    — Korkarım, çıkmayalım.

C) Benim adım dertli dolap,
    Suyum akar yalap yalap,
    Böyle emreylemiş Çalap 
    Derdim vardır inilerim.

D) Sordum sarıçiçeğe:
    — Annen baban var mıdır?
    — Çiçek eydür (söyledi) derviş baba:
    — Annem, babam topraktır.

E) Tarihin dilinden düşmez bu destan
    Nehirler gazidir, dağlar kahraman
    Her taşı bir yakut olan bu vatan
    Can verme sırrına erenlerindir

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-C 4-E 5-E 6-A 7-E 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A 13-C 14-E 15-D 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder