Edebi Akımlar Test 1

1. 14. yüzyılda İtalya'da doğan insanı merkeze alan, insanı tek ve en yüce değer sayan insanmerkezcilik anlayışa denir. Bu anlayışta her şeyin ölçüsü insan kabul edildiği için insan sevgisi oldukça önemlidir. Bu düşünce akımıyla çağdaş insanın yeniden anlamlandırdığı dünya görüşü ve yaşamı anlamlı hale gelir. Otoriter düşünceye karşı insanı özgürleştirmeyi esas aldığı için bu düşünce akımında bireysellik ön plandadır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm 

B) Romantizm         

C) Modernizm         

D) Hümanizm      

E) Postmodernizm

 

2. I. Romantizm

    II. Klasisizm

    III. Parnasizm

    IV. Natüralizm

     V. Sembolizm

Yukarıdaki edebi akımlardan hangileri yalnızca şiirle ilgilidir?

A) III ve V               

B) I ve III                

C) IV ve V              

D) I ve V             

E) III ve IV

 

3. Akıl, sağduyu ve doğanın esas alındığı bu akımın konularını, eski Yunan ve Latin kaynakları oluşturur. "Kuralcılık" akımı olarak da bilinir. Mitoloji ve tarih işlenen başlıca konulardır. Temellerini Rönesans aristokrasisinden alır.

Yukarıda bahsedilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm           

B) Klasisizm           

C) Hümanizm          

D) Romantizm        

E) Modernizm

 

4. "Parnasizm (şiirde gerçekçilik)" akımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Romantizm akımının duygusallığına karşın parnasizmde nesnel, gerçekçi, ölçülü şiir anlayışı esas alınır.

B) Parnasyenler, güzelliğin ancak güzel biçimlerle elde edilebileceğini düşündüklerinden şiirde biçimsel mükemmeliyeti esas almışlardır.

C) Parnasizmde şairler halktan kişilere seslenmişlerdir.

D) Parnasyenler, şiirlerde kişiliklerini gizlemiş, dış dünyada gördüklerini tarafsız bir şekilde anlatmaya çalışmışlardır.

E) Romantik şiire tepki olarak doğan parnasizm için realizm ve natüralizmin şiirdeki sentezidir, denilebilir.

 

5. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir şiir akımıdır. Duygusallık ve insanın iç dünyasını esas almışlardır. Bu akımla fizyolojiden psikolojiye, gözlem ve deneyden duygu ve bilinçaltına; nesnellikten öznelliğe yönelme olur. Sanatçılar, semboller vasıtasıyla dış çevrenin insan üzerindeki etki ve izlenimlerini anlatmışlardır.

Yukarıda sözü edilen edebi akım aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)

B) Empresyonizm (İzlenimcilik)

C) Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

D) Sembolizm (Simgecilik)

E) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

 

6. İsminin anlamı sözlükte Yunanistan'da esin perilerinin oturduğuna inanılan bir dağın ismidir. Fransa'da 1860'te bir şiir dergisi etrafında toplanan sanatçılar tarafından çıkarılmış ve yalnız şiirde görülen bir edebi akımdır. Kurucusu Gauiter'dir.

Yukarıda sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)

B) Sembolizm (Simgecilik)

C) Empresyonizm (İzlenimcilik)

D) Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

E) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

 

7. "Empresyonizm (izlenimcilik)" akımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan özellikle edebiyat ve resimde gelişen ve bütün sanatları etkileyen bir edebi akımdır.

B) Empresyonizm (izlenimcilik) akımına göre sanatçı doğrudan gerçeği değil, kişilerin gördüklerinin kendisinde uyandırdığı izlenimi aktarır.

C) Empresyonizmde gerçeklik ve nesnellik ikinci planda, kişisel yorum ön plandadır.

D) Empresyonist sanatçılar hayale ve somut betimlemelere yer vermişlerdir. Bunlara göre dış âlemdeki varlık ve nesneler hayalen canlandırıldıkları gibidir.

E) Şiirde ölçü ve uyağa dolayısıyla biçimi oldukça önemsemişlerdir.

 

8. "Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ekspresyonizme göre insan kendi heyecan ve duygularını yine kendisi bilir.

B) Ekspresyonistler, nesnel gerçekçilik ile sanatlarını icra etmişlerdir.

C) Sanatçılar, çoğunlukla kendi içine kapanıp kendilerini gözleyen kişilerdir.

D) Ekspresyonizm, yazarlara kendi iç dünyalarını anlatma imkânı verdiğinden en elverişli ortamı şiirde bulmuştur.

E) Ekspresyonizm, sanayi çağının anlamsız hale getirdiği yaşama karşı bir nevi ruhun isyanıdır.

 

9. I. "Çok boyutluluk" anlamına gelmektedir.

   II. 20. yüzyılın başlarında ünlü İspanyol ressam Picasso'nun başlattığı akım, daha çok resimde kendini göstermiş daha sonra edebiyata da geçmiştir.

   III. Varlığı, iç, dış, geçmiş, gelecek, duygusallık gibi tüm boyutlarıyla ele almayı esas almışlardır.

   IV. Nesnelerin tümünü geometrik biçimlerle anlatmaya dayalı bir akımdır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dadaizm (Kuralsızlık)

B) Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

C) Kübizm

D) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

E) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

 

10. Sürrealizmde aklın müdahalesinden uzak kalma, bilinçaltına yönelme temel özelliktir. (I) Ruhsal olaylar, bilinçaltından gelen çağrışımlar ve rüyalar konuyu teşkil eder. (II) Sürrealistler, bu ruhsal olayları hiçbir müdahalede bulunmadan aktarmak amacındadır. (III) Zihni bir buz dağına benzetmişlerdir. (IV) İnsan yaşamının en hür, en gerçek döneminin gençlik yılları olarak gördükleri için gençliğe özlemle bakmışlardır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "sürrealizm (gerçeküstücülük)" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II      C) III       D) IV      E) V

 

11. Aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temsilcisi yanlış verilmiştir?

A) Romantizm: Dostoyevski

B) Dadaizm: T. Tzara

C) Fütürizm: Marinetti

D) Sürrealizm: Andre Breton

E) Realizm: Stendhal

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde "Postmodernizm" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Zamanda geriye dönüş, zamanda atlama gibi karışık zaman dilimleri vardır.

B) Postmodernizmde, eserlerde yazar okurla bir diyalog içerisindedir.

C) Postmodernizmde tek ve tartışma içermeyen bir gerçek vardır.

D) Postmodernizmde karamsar tavrın yerini ironik, alaycı bir tavır alır.

E) Gerçekle kurmacanın iç içe olduğu postmodernizmde eserlerde çeşitli türlerde metin parçaları bir araya getirilir.

 

13. Egzistansiyalizmde roman kahramanlarının ne zaman ne yapacağı belli değildir. (I) Okuyucu merakı sürekli uyanık kalır ancak eserin sonunda kahramanların ne yaptığı kavranılır. (II) Varoluşçuların eserlerinde karakter yoktur; belli durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır. (III) Varoluşçular, varlık ve seçimlerin kişinin özünden çok önce geldiğini savunurlar. (IV) Onlara göre insan dünyaya gelmeden önce kendi özünü, değerlerini oluşturur.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Egzistansiyalizm (varoluşçuluk)" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V

 

14. "Modernizm" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinin dolayısıyla kilisenin egemenliği altında olan Batı düşünce dünyası modernizmle din etkisinden kurtulur.

B) Modernizmde eleştiri ilerlemenin önünde bir engel olarak görülür.

C) Modernizmde insan karmaşık bir varlık olarak sunulur.

D) Modernist eserlerde ağırlıklı olarak toplumdan kaçış, yalnızlık, geleneksel değerlere isyan konuları işlenir.

E) Modernizmde soyut ve kutsalların yerini bilimsellik, akıl ve somut değerlendirmeler alır.


15.
 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Fransa'da gelişen gözlemle birlikte bilimsel deneyi de uygulayan edebiyat akımıdır. Emile Zola'nın kurucusu kabul edildiği akım, hayatı bilimsel açıdan ele alır. Emile Zola "Deneysel Roman" eserinde akımın ilkelerini açıklar. Taine'nin determinizm, Bernard'ın deneysel uygulama, Darwin'in evrim ve soya çekim düşünceleri akımın doğuşunu hazırlayan unsurlardır.

Yukarıda sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm          

B) Romantizm          

C) Klasisizm          

D) Natüralizm         

E) Parnasizm

 

16. Aşağıdakilerden hangisi "sembolizm (simgecilik)" akımında öne çıkan sanatçılar arasında gösterilemez?

A) Charles Baudelaire   

B) Arthur Rimbaud    

C) Paul Verlaine    

D) Paul Valery    

E) Gauthier

 

17. I. Ağlayan yıldız, ürperen gece, inleyen rüzgâr, kendinden geçen çiçek gibi alışılmamış bağdaştırmalar bu akımda oldukça önemsenmiştir.

     II. Sanatçılar, eserlerde kendi kişiliklerini gizlememiş; olaylarla ilgili görüşlerini açıkça ortaya koymuşlardır.

    III. Tragedya ve komedyadan ziyade bu iki türü kimi yönleriyle birleştiren dram türü gelişmiştir.

    IV. Tip değil karakter önemli görülmüştür.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm          

B) Klasisizm           

C) Romantizm          

D) Sembolizm       

E) Modernizm

 

18. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "realizm" akımının temsilcileri arasında yer almaz?

A) Gustave Flaubert   

B) Stendhal   

C) Honore de Balzac  

D) Nikolay Gogol  

E) Alfred de Musset 

 

19. 19. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu seçer. 19. yüzyılda bilim alanındaki önemli gelişmeler ve bilim adamlarının yaptıkları gözlem ve deneyler pozitif (deneysel) bilimlerin gelişmesinde önemli rol oynar. Auguste Comte'un Olguculuk (pozitivizm) felsefesi de edebiyatta bu akımının ortaya çıkmasını sağlar. 1880'den itibaren yerini natüralizme bırakır.

Yukarıda sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm           

B) Romantizm          

C) Natüralizm           

D) Klasisizm      

E) Sembolizm

 

20. I. Sosyal ve fiziksel çevre bu yapıtlarda yer almaz.

     II. Akılcılık, soyluluk, açıklık, evrensellik, ölçülülük, idealizm akımın temel ilkeleridir.

    III. Yalnız seçkin ve olgun insanlar ele alınmıştır.

    IV. Kaba ve çirkin sözlere eserlerde yer verilmemiştir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm       

B) Realizm         

C) Empresyonizm         

D) Klasisizm        

E) Hümanizm

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-A 3-B 4-C 5-D 6-A 7-E 8-B 9-C 10-E 11-A 12-C 13-E 14-B 15-D 16-E 17-C 18-E 19-A 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder