Cümlenin Öğeleri Test 1

1. Yüklem; isim, isim soylu, fiilimsi, isim tamlaması, sıfat tamlaması, birleşik fiil şeklinde oluşabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde yüklem belirtili isim tamlamasından oluşmuştur?

A) Okulumuza en son gelen kişi sınıf öğretmeniydi.

B) Şefkatin beslediği kalbi hiçbir şey besleyemez.

C) En son baktıkları ev oldukça güzel bir evdi.

D) Arkadaşları bu konuda onun ağzını yokluyordu.

E) Okulumuzun en çalışkan öğrencisidir.

 

2. Cümlenin öğeleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğe ayrımında tamlamalar, ikilemeler, deyimler, kelime grupları (söz grupları) ve birleşik yapılı fiiller bölünmez.

B) Öğeler bulunurken yüklemin dışında hiçbir öğeye soru sorulmaz.

C) Hitaplar, ünlemler, bağlaçlar cümle öğesi sayılmaz. Bunlar cümle dışı unsur olarak kabul edilir.

D) Öğelerde sözcük sayısı önemli değildir. Bir sözcükten de birden fazla sözcükten de öğe oluşabilir.

E) "mi" soru edatının oluşturduğu soru cümlelerinde "mi" den sonra gelen öğeye soru yöneltilir.

 

3. Soru sözcükleri de ek fiil alarak yüklem olabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bir soru sözcüğü ek fiil alarak yüklem olmuştur? 

A) Niçin gelmediniz dün akşam randevunuza?

B) Kim sana zarar verebilir burada söyle kim?

C) Niçin bülbül yaslı bakışır dağlar?

D) Orada sizin bahsettiğiniz çalışan kimdi?

E) Bunları yazdınız mı defterinize?

         

4. Bir cümlede aynı türden veya farklı türlerde birden fazla zarf tümleci bulunabilir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde birden fazla zarf tümleci vardır?

A) Okula hiç istemediği halde gitti.

B) Yarın öğleden sonra bizim evimize gelecekler.

C) Burada geçen yıldan bu yana ikamet etmekteler.

D) Herkes gün geçtikçe gerçekleri anlamaya başlayacak.

E) Mehmet Ali dün eve arkadaşıyla geldi.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Fatih'in babası, okulunu, her şeyden çok sevdiği mekânı, bir türlü unutamıyordu.

B) Evine, huzur bulduğu yere, bir an önce ulaşmak istiyordu.

C) Mehmet, mahallede en sevilen adam, hayatını kaybetmişti.

D) Bahçemizin çiçekleri yavaş yavaş solmaya başlamıştı.

E) Osman, kitap okumaya başladığı zaman asla başka şeye dikkatini yöneltmezdi.

 

6. Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez.

B) Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır.

C) Mutluluğun değerini onu kaybettikten sonra anlarız.

D) Hiç kimse alın teri dökmeden mutlu olamamıştır.

E) Kötümserlik, kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Onun yeni aldığı mavi elbise ona oldukça yakışmıştı.

B) Metin dün akşam kırmızı bir gömlek giymişti.

C) Bir hafta boyunca birlikte yeşil çimenlerde halay çektiler.

D) Her akşam bir ceylan su içmek için düzlüğe iner.

E) Güzel bir elbise almak için durmadan para biriktiriyordu.


8. 
Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Dolaylı Tümleç – Dolaylı Tümleç – Yüklem

B) Belirtisiz Nesne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

C) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

D) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

E) Özne – Zarf Tümleci – Zarf Tümleci – Yüklem

 

9. Sıralı cümlelerde yüklem ortak kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir?

A) Ali, sabahın erken saatlerinde Ankara'ya, Mehmet, İstanbul'a gitti.

B) Yetimleri her zaman korumalı, bir an dahi unutmamalıyız.

C) İnsanlara derdini anlatır, güvenirdi.

D) Metin eve geç gelmiş, evde kimseyi bulamamış.

E) Sevgiyi yüceltmeli, yaymalıyız toplumda.

 

10. Bir cümlede birden fazla belirtili nesne bulunabilir. Bir cümlede hem belirtili hem de belirtisiz nesne birlikte yer almaz.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla belirtili nesne vardır?

A) Dünyanın bütün çiçeklerine, kırların kırmızı güllerine hayrandı.

B) Herkesi, çam ağacının dibinde ağırlayacaktı.

C) Gülün en kırmızı olanını eline alıp dakikalarca kokladı.

D) Evine, okuluna oldukça sadık bir kişiydi.

E) Evimizi, okulumuzu kirletmemeliyiz.

 

11. Açıklamasıyla birlikte verilen özneye açıklamalı özne denir.

Buna göre aşağıdaki öznelerden hangisi açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Her açılan gül bir gün solar elbet.

B) Babası, onları ele güne muhtaç etmemişti.

C) Okul çalışanları hep beraber oradan ayrıldılar.

D) Annesi, en sevdiği kişi, gelmişti.

E) En güzel gül, henüz bitmemiş olan güldür.

 

12. Evimizin en neşeli en çalışkan ferdiydi.

Yukarıdaki cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ferdiydi.

B) çalışkan ferdiydi.

C) en çalışkan ferdiydi.

D) en neşeli en çalışkan ferdiydi.

E) Evimizin en neşeli en çalışkan ferdiydi.

 

13. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır!

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Belirtisiz Nesne – Özne – Yüklem

B) Özne – Belirtili Nesne – Yüklem

C) Özne – Yüklem

D) Özne – Belirtisiz Nesne – Yüklem

E) Özne – Zarf Tümleci – Yüklem

 

14. İsim, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, adlaşmış sıfat, zamir, ikilemeler, bağlaç öbeği, isim-fiil ve sıfat-fiiller özne görevini üstlenebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde özne bir belirtisiz isim tamlamasından oluşmuştur?

A) İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.

B) Vatan savunması her kişinin en asli görevidir.

C) Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.

D) İşin güç kısmı, adam olmak değil adam kalmaktır.

E) Her şeyin başlangıcı, küçüktür.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Camdan evlerde oturanlar / başkalarına / taş / atmamalıdırlar.

B) Başarı / cesaretin çocuğudur.

C) Bilimsiz şiir / temelsiz duvara / benzer.

D) Eğri cetvelden / doğru çizgi / çıkmaz.

E) Eğitim / öğrencilere / saygıyla / başlar.


16. 
Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

B) Özne – Yüklem

C) Özne – Belirtisiz Nesne – Yüklem

D) Özne – Zarf Tümleci – Yüklem

E) Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem

 

17. Belirtili nesne; isim, sıfat, zamir, kelime grubu, isim tamlaması, sıfat tamlaması, eylemsiler, (fiilimsiler) adlaşmış sıfat gibi isim veya isim soylu bütün sözcüklerden oluşabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A) Her çalışkan öğrenci ülkemiz için bir umuttur.

B) Mehmet Ali, güzel elbisesini amcasının evinde unutmuştu.

C) Kırmızı kazaklı adam, telaşla bir şeyler arıyordu.

D) Köylerdeki en güzel mevsim bahar mevsimidir.

E) O, arkadaşına beyaz bir elbise hediye etti.

 

18. Adalet, evrenin ruhudur.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?

A) Adalet, insan topluluğunun kutsi bir bağıdır.

B) Aşk, duyguların şiiridir.

C) Başarı, cesaretin çocuğudur.

D) Felaket, dost sayısını sıfıra indirir.

E) Cennet, annelerin ayaklarının altındadır.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir fiilimsiden oluşmuştur?

A) İnsanlık tarihi boyunca bu kadar vicdansız bir öğrenciye rastlamadım.

B) Valilik, en çalışkan öğrencileri ödüllendirdi.

C) Her sabah aynı yoldan okula gelecekti.

D) En güzel şey dinlenmektir.

E) Her bakan görmez.

 

20. Cümle içinde açık şekilde yer almayan şahıs ekleri yardımıyla bulunan özneye gizli özne denir. Bunlar aynı zamanda kişi zamirleridir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde "gizli özne" yoktur?

A) Bütün dünyaya insanlık dersi vermeye çalıştı.

B) Gözüm gibi baktım sana yıllarca.

C) Ona bize gelmesini söylemelisin bu akşam.

D) Dost dost diye nicesine sarıldım.

E) Benim sadık yârim kara topraktır.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-E 3-D 4-E 5-B 6-D 7-B 8-C 9-A 10-E 11-D 12-E 13-C 14-B 15-A 16-D 17-B 18-D 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder