Batı Edebiyatı Test 3

1. Aşağıdakilerden hangisi "Goethe"nin oyun türündeki yapıtıdır?

A) Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları

B) Faust

C) Genç Werther'in Acıları

D) Gönül Yakınlıkları

E) Sevgi Üçlemesi

 

2. "Eski Yunan edebiyatı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eski Yunan edebiyatının en önemli kaynakları "İlyada ve Odysseia" destanlarıdır.

B) Eski Yunan'da edebiyat, destan ve efsanelerle manzum ve sözlü olarak başlamıştır.

C) 9. yüzyılda yaşayan Homeros, Yunan edebiyatının en büyük destan şairidir.

D) Birçok şiir türünün ilk örnekleri Eski Yunan edebiyatına aittir.

E) Eski Yunan edebiyatında tiyatro fazla rağbet görmemiştir.

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Virginia Wolf"a ait değildir?

A) Jakop'un Odası  

B) Perde Arkası  

C) Kurtarılmış Kudüs  

D) Dalgalar ve Yıllar   

E) Deniz Feneri        


4. Filozof ve deneme yazarlığı ile ön plana çıkar. Bilim adamı, hukukçu, devlet adamı ve avukat kimlikleriyle de bilinir. Montaigne'den sonra deneme türünün en büyük sanatçısı sayılır. Felsefenin temeline bilimi koyar. Doğayı deneyle kavramaya çabalayıp doğa ile akıl arasında bir bağ kurmaya çalışır. Bilimin insanları aydınlatma işlevini öne çıkararak kuşkunun bittiği yerde kesin olan bilginin başlayacağını savunur. Edebiyat alanında en önemli eseri hiç şüphesiz ona büyük ün kazandıran 1597'de yayımladığı "Denemeler" eseridir. "Yeni Atlantis" onun düşüncelerinde idealize ettiği ve ideal toplum düzenini yansıttığı diğer önemli bir eseridir. Eser, ütopyacı roman geleneğinin en güzel örneklerinden biridir. Yazar ayrıca İngiliz dilinin ustalarından biri olarak da öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bacon          

B) John Milton        

C) Bernard Shaw        

D) Shakespeare        

E) James Joyce

 

5. Aşağıdakilerden hangisi "Aleksandr Puşkin"e ait değildir?

A) Yüzbaşının Kızı       

B) Maça Kızı       

C) Çingeneler        

D) Palto       

E) Bahçesaray Çeşmesi

 

6. Yazar, eserde bir Rus aydını olan Raskolnikov'un kendince doğru bulduğu cinayetleri ve vicdanı ile muhasebeleşmesini konu edinir. Başkahraman Raskolnikov, Petersburg'da hukuk fakültesi okuyan başarılı bir öğrencidir. Maddi durumundan okulu terk etmek zorunda kalır. Bu durum Raskolnikov'u iç çelişkilere sokar. Kirasını ödeyemeyen Raskolnikov, bir tefeci kadına giderek saatini satar. Aldığı para ile meyhaneye gider. İçerken dahi zenginler ile fakirler arasındaki mevcut ayrımı düşünür. Bir ara şeytana uyarak bir baltayla tefeci kadının evine gider ve onu öldürür. Yaşlı kadının kız kardeşi de içeri girince onu da öldürür. Raskolnikov, birkaç altını alıp oradan uzaklaşır. Bu olaydan sonra vicdan azabı duyar. Durumu gittikçe kötüleşir. Ayrıca kendisini bir korku ve şüphe sarar. Birilerinin sürekli onu izlediğini düşünür. Bu duruma daha fazla dayanamayan Raskolnikov durumu Sonya'ya itiraf eder. Sonra polise teslim olup cezasını çekmek üzere hapse girer.

Yukarıdaki parçada hangi eserin içeriğinden bahsedilmektedir?

A) Kumarbaz         

B) Suç ve Ceza          

C) Karamazov Kardeşler       

D) Delikanlı     

E) Budala

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Fransız şiirinin önde gelen şairleri arasında yer almaz?

A) Arthur Rimbaud

B) Paul Verlaine

C) Stephane Mallarme

D) Charles Baudelaire

E) Albert Camus

 

8. 19. yüzyıl Fransız edebiyatının önemli realist ve natüralist roman ile öykü yazarları arasında yer alır. Eserlerinde kırsal kesimde yaşayan köylüler, burjuvalar, bürokrat, memur, büyük mülk sahipleri gibi her sınıftan insana rastlamak mümkündür. Eserlerinde üslup, gözlem ve içerik unsurları büyük bir uyum içerisinde yer alır.  Öykü türüyle tanınan yazar, öyküde kendi ismini taşıyan bir tarz oluşturur. Hikâyelerinde merak unsuru ve sürükleyicilik ön plandadır. Hikâyelerinin merkezinde  "olay" unsuru yer alır. Hikâyeleri olay ağırlıklı olduğundan hikâyelerinde giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına dikkat eder. "Ay Işığı", "Tombalak", "Kartopu" öne çıkan eserleridir.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Albert Camus

B) Jules Verne

C) Guy de Maupassant

D) Alexandre Dumas Pere

E) Gustave Flaubert

 

9. "Gülünç Kibarlar"da sosyetenin davranış tarzına özenen iki taşralı genç kızı konu edindi. Yazar, bu eser vasıtasıyla toplumsal kuralların gerektirdiği yüzeysel kibarlık ile bunun bilinçaltında yer alan uyumsuzluğun yarattığı gülünçlüğe dikkatleri çekmek istemiştir. "Kadınlar Mektebi", kadınlardan çekinen bundan dolayı gözü açılmamış bir genç kızla evlenip onu kendi ilkeleri çerçevesinde yöneten bir erkeği konu almaktadır. "Tartuffe" adlı oyunda aslında dindar olmayıp da dindar görünen bir sahtekârın serüvenlerini anlatır. "Kibarlık Budalası"nda, orta sınıftaki yükselmeyi konu edinir. Burada Jourdain, kahraman olarak ön plana çıkar. En önemli yapıtlarından biri olan "Cimri"de oldukça cimri biri olan Harpagon ve ailesi etrafında dönen bir oyun söz konusudur. 

Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserlerinin içeriğinden bahsedilmiştir?

A) Racine               

B) Corneille              

C) La Fontaine            

D) Moliere          

E) Montaigne

 

10. Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykünün kurucularından olup gerçekçilik akımının etkisinde kalmış realist bir yazardır. İnce ayrıntılara dayanan kısa hikâye türünün en büyük yazarları arasında yer alan sanatçı, tiyatro ve roman yazarı olarak da ön plana çıkar. Giriş, gelişme ve sonuç kısımlarının yer almadığı, hayatın bir kesitinin veya bir anının vermenin amaçlandığı durum öykücülüğünün kurucusu olup bu tarzla tanınır. Kendisi bir doktor olan yazar, gözlem gücünü kullanarak tıp, hastalıklar, hasta insanlar, hekimleri de konu edinen hikâyeler kaleme alır. Oyunlarında ihtilalden önceki durumu özellikle de umutsuzca yaşayan soyluların ve aydınların iç dünyasını başarılı bir şekilde yansıtır. Oyunlarında bilhassa "Martı"da büyük başarı kazanır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anton Çehov         

B) Maksim Gorki        

C) Tolstoy       

D) Mayakovski      

E) Nikolay Gogol

 

11. Şair, roman, deneme, oyun yazarı ve devlet adamı olan sanatçı; romantizm akımının hem Fransa'sının hem de dünyanın en büyük şairleri arasında yer alır. Fransa'da romantizm akımının adeta temsilcisi sayılan yazar, eserlerinde insan, tabiat, özgürlük, milliyetçilik ve yurt temalarını işler. Dili kusursuz olan sanatçı, oyunlarıyla da ün yapar. Sanatçı, romantizm akımının dram ustası kabul edilir. "Cromwell" adlı dramın ön sözünde romantizm akımının temel ilkelerini ortaya koyar.

Yukarıda sözü edilen ünlü Fransız romantik sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lamartine

B) Victor Hugo

C) Alexandre Dumas Pere

D) Chateaubriand

E) Charles Baudelaire

 

12. Realizm akımının müjdecisi, öncüsü sayılan yazar, güçlü hafızası ve olağanüstü gözlem yeteneği ile bilinir. Roman türünde gerçekçilik ve doğalcılık akımlarının yaratıcısıdır. Eserlerinde kişileri ve toplumu en ince ayrıntılarıyla incelemiş, olaylara eleştirel bir bakış açısı getirmiştir. Romanlarında en çok kötü bir evlilik geçirmiş kadınlar, özel hayatta geçen dramlar, yoksulluktan dolayı suç işleyenler, gelecekten umudunu kesmiş insanlar gibi konuları işlemiştir. Bütün romanlarını 96 ciltte "İnsanlık Komedyası" adı altında bir arada toplamıştır. Romanlarında, Fransız toplumunun karakter özelliklerini işler. Karakterler arasındaki ilişkiyi açıklamakta oldukça ustadır. Romanlarındaki kahramanlar bir yapıttan çıkıp diğerine katılan kişilerdir. Romanlarında Fransız toplumundaki karakterlerin hemen hemen hepsini canlandırır. Yazarın bilinen bir diğer özelliği gazeteciliğidir. Ona asıl ün kazandıran yapıtlar ise "Vadideki Zambak" ve "Goriot Baba" romanlarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) J.J. Rousseau

B) Stendhal

C) Honore de Balzac

D) Gustave Flaubert

E) Chateaubriand


13. Emile Zola, bu romanında fakir olmaktan dolayı batağa sürüklenmiş genç bir kızın dramını tam bir gerçeklikle ele alır. Eserin kahramanı, cilvesiyle seyirciyi sürükleyen Paris'in en ünlü kibar fahişelerinden biridir. Her gittiği yerde israf, kıskançlık ve sefaletle tanınır. Bu özellikleriyle tam bir yıkıma ve ailelerin dağılmalarına sebebiyet verir. Aşırı derecede israfa sebep olur. Hayatının sonlarına doğru çiçek hastalığına yakalanır. Kimsenin yanına uğramaz olur. Hayatı bir odel odasında son bulur.

"Emile Zola"nın yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak               

B) Germinal                  

C) Meyhane                

D) Para               

E) Nana

 

14. Fransız İhtilali'ni fikren hazırlayan kişilerden olan sanatçı, filozof ve aynı zamanda şairdir. Romantizm akımının öncüsüdür. İnsanın medeniyetler karşısında yenik düşmemiş doğal halini savunur. Halk egemenliği, eşitlik ve özgürlük temellerini esas alan yeni bir toplum düzenini tasarlar. Doğaya karşı muazzam bir sevgi besler. Bu yönüyle romantizm akımına sebep olanlar arasında yer alır. Kendisini hep halktan biri olarak görür. Huzuru ve rahatı halkın içinde arayan sanatçı gönül yolu ve duyguyu akıldan üstün görür. "İtiraflar", "Emile" önemli yapıtları arasında sayılır.

Yukarıda sözü edilen ünlü Fransız yazar ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Victor Hugo      

B) Lamartine       

C) Gustave Flaubert       

D) J.J. Rousseau       

E) Montaigne

 

15. Şair, öykü yazarı, editör ve edebiyat eleştirmeni olan sanatçı, polisiye, cinayet ve korku romanlarıyla ön plana çıkar. Modern anlamda bu türlerin öncü kişilerindendir. Baudelaire ve Mallarme üzerinde önemli etkileri olan sanatçı, sembolist çizgideki sanatçıları etkiler. "Annabel Lee", adlı şiiriyle özdeşleşen sanatçı için Charles Baudelaire, "Çağımızın en güçlü yazarı" tabirini kullanır. Yaşarken değil öldükten sonra anlaşılan bir sanatçıdır. Fransız sembolist şairleri tarafından örnek alınır. 1849 yılında vefat eden sanatçı dünya edebiyatında derin izler bırakır. "Kuzgun", "Oval Portre", "Mor Sokağı Cinayeti" en önemli yapıtlarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Edgar Allen Poe

B) Mark Twain

C) Herman Manvılle

D) Jack Landon

E) Ernest Hemingway


16. Aşağıdaki eserlerden hangisi
"John Steinbeck"e ait değildir?

A) Güneş de Doğar

B) Fareler ve İnsanlar

C) Bitmeyen Kavga

D) Sardalya Sokağı

E) Gazap Üzümleri

 

17. Fransız edebiyatının en büyük realist yazarları arasında yer alır. Realizm akımının güçlü etkisinin görüldüğü romanlarında gerçekçi ruh tahlillerine yönelmiş hep toplumla zıtlaşan kişileri işlemiştir. Psikolojiyi ön plana çıkaran romancılar denildiğinde ilk akla gelenlerdendir. Gözlem, yapıtlarında en önemli özellik olarak öne çıkar. Bu yüzden de eserlerinde süsten uzak bir dil ve açık, sağlam bir üslup kullanır. Yaşamı sokakta bulan kişi olarak tanınan yazar, romanı ana yolda gezen bir ayna olarak görmüş bu konudaki görüşlerini de "Bir an göklerin mavisini, bir an ayak altındaki çamurlu su birikintilerini yansıtır." sözleriyle dile getirir. Yazar, ayrıca kendi kişiliğini romanlarına yansıtan sanatçı olarak da ön plana çıkar. "Kırmızı ve Siyah", "Parma Manastırı" önemli yapıtları olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) J.J. Rousseau        

B) Stendhal          

C) Balzac         

D) Gustave Flaubert      

E) Maksim Gorki

 

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Dostoyevski"ye ait değildir?

 A) Delikanlı         

B) Ecinniler          

C) Hacı Murat      

D) Ezilenler       

E) Yeraltından Notlar      

 

19. Ünlü İspanyol sanatçısı Cervantes'in yazdığı "Don Kişot" eseriyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapıtta İspanyol feodal yapısı derinden eleştirilir.

B) Roman kahramanlarından Don Kişot idealist bir o kadar da hayalci bir tiptir.

C) Sancho Panza, gerçekçi ve pratik zekâlı tipleri temsil eder.

D) Eserde mizahi ve alaycı bir anlatım tercih edilmiştir.

E) Cervantes, eserini hayatının gençlik yıllarında kaleme almıştır.

 

20. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Eshilos'a (Aiskhylos)" ait değildir?

A) Zincire Vurulmuş Prometheus

B) Persler

C) Yalvaran Kızlar 

D) Ezop Masalları 

E) Agamemnon

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-C 4-A 5-D 6-B 7-E 8-C 9-D 10-A 11-B 12-C 13-E 14-D 15-A 16-A 17-B 18-C 19-E 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder