Fecriati Edebiyatı Konu Testi

1. TÜRKÜM ben...

    Oğuz nesli benim nesli vakurum...
    Altaylar'a bağlar beni alnımdaki nurum… 
    Parlak güneşin doğduğu yerlerde doğan ben, 
    İlk ateşi içtimdi bir ARSLAN memesinden… 
    Şahin gibi cenk atları kişnerken uyandım… 
    Ejder gibi kaplanları boğdum oyalandım… 
    Yalçın döşeğim vardı küheylan yelesinden, 
    Aldımdı bu sert ismimi gök gürlemesinden… 
    TÜRKÜM ben...
    Oğuz nesli benim nesli vakurum…
    Altaylar'a bağlar beni alnımdaki nurum…

Yukarıdaki şiir aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A) Emin Bülent Serdaroğlu

B) Ahmet Haşim

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Arif Nihat Asya

 

2. Fecriati Topluluğu'nun (I) en önemli şairi olarak bilinen Ahmet Haşim (II)  1887'de (III) İstanbul'da (IV) soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. 1907'de (V) Fecriati Topluluğu'na girer.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II      C) III     D) IV    E) V

 

3. Emin Bülent Serdaroğlu, destansı özellikleriyle ön plana çıkan epik şiirler yazmıştır. (I) Bireysel konular yanında sosyal ve milli konularda da şiirler kaleme almıştır. (II) Dörtlükler şeklinde kaleme aldığı "Kin" şiiri büyük ses getirir.  (III) Victor Hugo'nun "Mavi Gözlü Yunan Çocuğu" şiirine karşı "Kin" şiirini yazar. (III) "Kin" ve "Hisarlara Karşı" eserleriyle Milli Edebiyatı haber verip müjdeler. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Emin Bülent Serdaroğlu" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

4. Ahmet Haşim, sembolizmin öncülerinden olan Türk şairidir. (I) Fransız edebiyatı özellikle de Fransız sembolistlerinin etkisinde kalır. (II) Ömrünün son demlerinde yazdığı eserlerinde realizmin etkileri ön plana çıkar. (III) "Sanat için sanat" anlayışına bağlı olan Ahmet Haşim, Türk edebiyatında "renk" ve "akşam şairi" olarak tanınır. (IV) Şiirlerinde çocukluk anıları, aşk, tabiat, hüzün, yalnızlık, ölüm gibi bireysel konuları işler. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Ahmet Haşim" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II      C) III      D) IV     E) V

 

5. "Fecri Ati Edebiyatı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönemde tiyatro türü pek rağbet görmemiştir.

B) Aruz vezninden asla vazgeçmemişlerdir.

C) Şiirdeki başarılarını düzyazı türünde yakalayamamışlardır.

D) Türk edebiyatına herhangi bir yenilik getirmeden dağılmışlardır.

E) Topluluk halindeyken bir varlık gösteremeyen sanatçılar, topluluk dağıldıktan sonra edebiyatımıza çok önemli eserler kazandırmışlardır.

 

6. 1908'de (I) II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte oluşan özgürlük havası içinde bir grup hevesli genç bir araya gelerek 1909'da (II) Tanzimat Edebiyatı'na (III) bir tepki niteliğinde "Fecriati" (IV) isminde bir topluluk kurarlar. Topluluk, 1909-1912 (V) tarihleri arasında faaliyette bulunur.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


7. Sanatçı, şiiri "musiki ile söz arasında fakat sözden ziyade musikidir." diye tanımlar. Yani şiirin anlaşılmak için değil hissedilmek için yazılması gerektiğini savunur. Şiirde "şuuraltı" kavramını önemser. Şuuraltını, (bilinçaltı) şiirin doğduğu yer olarak belirtir. Yine şiiri, düzyazıya çevrilemeyen bir nazım, hikâye değil de sessiz bir şarkı olarak tanımlar. Ona göre şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmeye benzer.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emin Bülent Serdaroğlu

B) Ahmet Haşim

C) Mehmet Akif Ersoy

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

 

8. Görüşlerini, "Sanat kişisel ve saygıya değerdir." anlamına gelen "Sanat, şahsi ve muhteremdir." şeklinde özetlemişlerdir. Bu edebiyatta her sanatçı kendince bir sanat anlayışı ortaya koymaya çalıştığı için topluluk uzun süreli olamamıştır. Türk edebiyatında kuruluşunu bir beyanname ile ilan eden ilk edebi topluluktur. Bu beyannamelerini Servetifünun dergisinde yayınlamışlardır. Beyannamede önemli ve kalıcı prensipler ortaya koyamamışlardır.

Yukarıdaki paragrafta hangi edebiyat dönemiyle ilgili bilgi verilmiştir?

A) Fecriati Edebiyatı

B) Servetifünun Edebiyatı

C) Milli Edebiyat

D) Cumhuriyet Edebiyatı

E) Tanzimat Edebiyatı

 

9. Ahmet Haşim'in eserlerindeki dil, süslü ve sanatlı olup Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dildir. (I) Sadece son dönem şiirlerinde nispeten daha sade bir dil tercih etmiştir. (II) Şiirlerinde anlaşılmayı ikinci plana attığından konunun işleniş şekline değil konuya önem vermiştir. (III) Şiirlerinde tasviri oldukça önemsemiş bu nedenle çok fazla sıfat kullanmıştır. (IV) Şiirlerinde aruz veznini kullanan Ahmet Haşim, "köylü vezni" olarak nitelendirdiği ve musiki açısından çok yetersiz gördüğü hece veznini ise hiç kullanmamıştır. (V)

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde "Ahmet Haşim" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

 

10. Servetifünun Edebiyatı'nı şiddetli bir şekilde eleştirdikleri halde Servetifünun Edebiyatı'nın devamı olmaktan kurtulamamışlardır. (I) Dil bakımından Serveti Fünuncuların dil anlayışını devam ettirmişlerdir. (II) Şiirlerinde duygu ve romantizmi öncelemişlerdir. (III) "Aşk ve tabiat" en çok işlenen iki ana konu olmuştur. (IV) Fecriati şiirinde parnasizm etkilidir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Fecriati Edebiyatı" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


11. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

      Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
      Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

      Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
      Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
      …

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Emin Bülent Serdaroğlu

B) Orhan Veli Kanık

C) Ahmet Haşim

D) Hamdullah Suphi Tanrıöver

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

12. Şairin şiiri için Ahmet Haşim, "Türk şiirinin üstünden bir kuyruklu yıldız gibi geçti ondan ağzımızda tamamlanmamış bir lezzet kaldı." demiştir. Bir şiirinde geçen "Türk'üm ve düşmanım sana; kalsam da bir kişi" dizeleriyle üne kavuşur. Mustafa Kemal Atatürk'ün de onun bir şiirini çok sevdiği bilinmektedir. Şair, bir davet icabı gittiği Dolmabahçe Sarayı'nda bu şiirini bizzat kendi sesinden Atatürk'ün huzurunda okumuştur.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Mehmet Akif Ersoy

C) Hamdullah Suphi Tanrıöver

D) Mehmet Emin Yurdakul

E) Emin Bülent Serdaroğlu

 

13. "Ahmet Haşim" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ahmet Haşim, yaşadığı âlemde mutlu olmadığından gerçeklerden sürekli kaçış halindedir.

B) Kendisinin oluşturduğu ruh ülkesine (O Belde) sığınma uğraşındadır.

C) Şiirde anlam kapalılığını savunur.

D) Şiirleri imge ve iç ahenk bakımından oldukça fakirdir.

E) Akşam, mehtap, şafak, havuz, sararmış yapraklar, gurub (güneşin batış anı), göller, gece, yıldızlar gibi mazmunlarla şiirlerinde çağrışımlı bir üslup oluşturur.

 

14. I. Tabiatla ilgili yaptıkları betimlemeler gerçeklikten uzak, subjektif ve oldukça abartılıdır.

     II. Kullandıkları dil Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu süslü, sanatlı ve ağır bir dildir. Sanatlı söyleyişler ve imgelere sık sık başvurmuşlardır.

     III. En önemli, en verimli sanatçısı Ahmet Haşim'dir.

     IV. Serbest müstezat nazım biçimini geliştirmişlerdir.

Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servetifünun Edebiyatı

B) Fecriati Edebiyatı

C) Tanzimat Edebiyatı

D) Cumhuriyet Edebiyatı

E) Milli Edebiyat

 

15. I. Nazım şekli olarak "serbest müstezat"ı tercih etmiştir.

     II. Şiirlerinden özellikle "Merdiven" ve "O Belde" ona büyük ün kazandırmıştır.

    III. Şiirin dışında düzyazı türleri olan fıkra, gezi yazısı, sohbet türlerinde de önemli eserler vermiştir.

    IV. Eserlerinde kendine özgü üslubunu ve orijinal buluşları ön plana çıkarmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Ahmet Haşim

C) Hamdullah Suphi Tanrıöver

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Emin Bülent Serdaroğlu

 

16. Fecriati sanatçılarından olan "Emin Bülent Serdaroğlu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Arkadaşı Ali Sami Yen ile Galatasaray Spor Kulübü'nü kurar.

B) Şiirlerinde sade bir dil kullanmaya gayret eder.

C) Fecriati Edebiyatı'nın kurucusu ve Fecriati Edebiyatı'nın Ahmet Haşim'den sonraki en önemli şairidir.

D) Fecriati dağıldıktan sonra Cumhuriyet Edebiyatı'nın etkisinde şiirler kaleme alır.

E) Ölümünden sonra şiirleri Salih Zeki Aktay tarafından "Emin Bülent'in Bütün Şiirleri" ismiyle bir kitapta toplanır.

 

17. Ahmet Haşim'in "Piyale" ve "Göl Saatleri" eserleri hangi türde yazılmıştır?

A) Şiir                     

B) Gezi                  

C) Fıkra               

D) Deneme               

E) Sohbet

 

18. "Fecriati Edebiyatı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatımızda ilk edebi topluluk olarak kabul edilir.

B) Edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluktur. Bu bildiri, manifesto veya beyanname olarak adlandırılmıştır.

C) Sanat sanat içindir, görüşünü benimsemişlerdir.

D) Fecriatıciler kendilerine İngiliz edebiyatını örnek almışlardır.

E) Fecriaticiler, Edebiyatta hiçbir zaman bir edebi akım haline gelememiş bir topluluk olmaktan öteye gidememişlerdir.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in gezi türünde yazdığı bir eserdir?

A) Piyale  

B) Göl Saatleri

C) Franfurt Seyahatnamesi

D) Bize Göre

E) Gurabhane-i Laklakan

 

20. Emin Bülent Serdaroğlu'nun ilk şiirleri Fecriati Edebiyatı çizgisinde yazıldığı için şiirlerinde ferdi konular ön plandadır. (I) Bu şiirlerinde "Sanat toplum içindir." anlayışına bağlıdır.  (II) Bu şiirleri, süslü, sanatlı ve bir o kadar da uzun şiirlerdir. (III) Sonrasında milli duyguları ön plana çıkan Emin Bülent Serdaroğlu, milli konularda şiirler kaleme alır. (IV) Asıl şöhretini de bu şiirleri ile yakalar. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II       C) III      D) IV      E) V

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-C 7-B 8-A 9-C 10-E 11-C 12-E 13-D 14-B 15-B 16-D 17-A 18-D 19-C 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder