Batı Edebiyatı Test 1

1. Eski Yunan edebiyatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) M.Ö. V. ve IV. yüzyıllar Yunan edebiyatının sanat ve düşüncede altın çağıdır.

B) Epik, didaktik, lirik, pastoral ve satirik şiirin ilk örnekleri Yunan edebiyatına aittir.

C) Homeros ve Hesiodos Yunan edebiyatının ilk şairlerindendir.

D) Yunan Edebiyatı'nda en çok gelişen edebi tür şiirdir.

E) Yunan şiirinin Hesiodos'la başladığı bilinir.


2. Gezi yazısı, deniz hikâyeleri, esirlik eserlerinin ana unsurlarını oluşturur. Genç yaşında New York ile Liverpool arasında deniz yoluyla yaptığı seyahat ona ileride yazacağı eserler için malzeme hazırlar. Hayatın bundan sonraki kısmı için "deniz" kavramı ve deniz yoluyla yapacağı seyahatler önem kazanmaya başlar. "Moby Dick" ismindeki romanın altyapısını da bu seyahatler ve olaylar oluşturur. Basılan tek eseri olan "Moby Dick", simgesel anlamlarla yüklü bir roman olarak edebiyat dünyasında yer edinir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) John Steinbeck     

B) Mark Twain     

C) Jack Landon    

D) Herman Manvılle 

E) Edgar Allen Poe  

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Nikolay Vasilyeviç Gogol"a ait değildir?

A) Taras Bulba            

B) Rudin              

C) Ölü Canlar            

D) Müfettiş              

E) Palto

 

4. "Fransız edebiyatı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk örneklerini destanlar oluşturur. "Chanson de Röland" des¬tanı, Fransız edebiyatının en önemli destanı olarak kabul edilir.

B) Sanat akımlarının merkezi olan Fransa, Avrupa edebiyatının da temel taşını oluşturur.

C) Biçim, tarz ve gelenek Fransız edebiyatında önemsenmemiştir.

D) Fransız edebiyatının en parlak hatta altın çağı olarak nitelendirilen çağı 19. yüzyıldır.

E) 18. yüzyıldan bu yana dünya edebiyatında zirvede olan edebiyat olarak kabul edilir.

 

5. Seyahat, deniz ve maceranın bir tutku halini aldığı sanatçı 19. yüzyılda yazdığı bilim kurgu romanlarıyla tanınır. Birçok icadı önceden tahmin ettiği için "bilim falcısı" unvanı ile anılır. Hayal gücüyle en eski geçmişi, jeolojik zamanları canlandırır. İnsanlığın hayal bile edemediği dönemlerde "Ay'a Yolculuk" romanını kaleme alır. Denizaltının olmadığı bir zamanda kahramanlarının deniz altında dolaştığı, füze, atom bombası, tank, yüksek gerilim hatları ve helikopter kullandıkları görülür. Eserlerinde şu an kullanılan radyo, televizyon gibi araçlardan bahseder. Yapıtları daha çok çocuklar tarafından okunur. "Denizler Altında Yirmi Bin Fersah", "Seksen Günde Devr-i Âlem", "Dünyanın Merkezine Yolculuk" önemli yapıtları olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jules Verne       

B) Albert Camus       

C) Lamartine        

D) Maupassant       

E) Victor Hugo

 

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Victor Hugo"ya ait değildir?

A) Sefiller        

B) Notre Dame'ın Kamburu       

C) Hernani        

D) Köylüler        

E) Cromwell

 

7. Sadece İngiliz edebiyatının değil İngilizcenin ve dünya edebiyatının da en büyük oyun yazarlarından birisi olarak kabul edilir. Oluşturduğu karakterlerle insan doğasının en sabit özelliklerini benzersiz bir anlatımla yansıtır.  Oyun alanında oldukça verimli olan sanatçı, ömrüne tam 38 oyun sığdırır. Dram ve komedya türündeki bu oyunlarında şiir ve düzyazıyı bir arada kullanır. Oyunları her çağ ve ülkede rağbet görür. Oyunlarının tamamı beşer perdeden oluşur. Oyunlarında aşk, kin, dostluk gibi tüm insani boyutları irdeler. İnsanın hırslarını, tutkularını, duygu ve düşüncelerini, iç dünyasını bütün derinliğiyle betimler. "Hamlet", "Kral Lear", "Othello" ve "Macbeth" oyunlarının başında gelir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) William Shakespeare    

B) Charles Dickens    

C) Bernard Shaw    

D) Daniel Defoe     

E) Bacon

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Dostoyevski"ye ait değildir?

A) Karamazov Kardeşler        

B) Diriliş        

C) Kumarbaz         

D) Suç ve Ceza         

E) Budala

 

9. 19. ve 20. yüzyılın başında etkili olan sanatçı, natüralizmin kurucusu ve en önemli temsilcisidir. Pozitif bilimlerin deneysel olguculuğunu edebiyatta uyarlayarak natüralizmi başlatır. İnsanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle değil fizyolojik ve tesadüfi özellikleriyle ele alır. Bilimin her zaman sanatın içine girmesi gerektiğini savunduğundan deneysel roman anlayışını başlatan kişi olarak da bilinir. İnsan iradesinin zayıflığına dikkat çekerek kişileri şekillendirenin çevre ve kalıtım olduğu görüşünü savunup bunu da eserlerinde işler. "Nana", "Germinal" ve "Meyhane" eserleri başta olmak üzere 21 kitaptan oluşan "Rugen Macguartlar" roman dizisiyle Fransız toplumunun derinlemesine bir çözümlemesine girişir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stendhal       

B) J.J. Rousseau        

C) Alexandre Dumas Pere       

D) Emile Zola      

E) Balzac

 

10. Atina'da soylu bir ailede dünyaya gelir. Modern üniversitelere giden ilk yol olan "Atina Akademisi"nin kurucusudur. Ölümüne kadar bu akademide ders verir. Sokrates'in öğrencisi olup Batı felsefesinin temellerini atanlar arasında yer alır. İdealist felsefe onunla zirveye ulaşır. Bütün hayatı boyunca gerçek bir ahlakçı olarak kalır. Bilgelik, adalet, ölçülülük, cesaret ve yiğitlik ona göre dört ana erdemi oluşturur. Demokrasiyi bir eğitim işi olarak görür. Demokraside ana prensibi halkın hâkimiyeti olarak açıklar. Ahlak ve erdem üzerine geliştirdiği düşüncelerini, devlet-toplum-birey ilişkisi çerçevesinde dile getirir.

Yukarıda sözü edilen Eski Yunan edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristoteles            

B) Euripides          

C) Platon (Eflatun)         

D) Herodotos       

E) Homeros

 

11. "Alman edebiyatı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Alman rönesansının Alman edebiyatı üzerinde ciddi etkisi vardır.

B) 1517'de başlayan reform hareketi, Alman kültür ve yaşamında dolayısıyla edebiyatında önemli bir etki oluşturur.

C) Modern Alman edebiyatı Naziler ile en güçlü dönemini yaşar.

D) Martin Luther, Alman edebiyatına damgasını vuran şahsiyettir. Luther'in İncil çevirisi Alman edebiyatında önemli izler oluşturur.

E) Alman edebiyatının temelini özellikle Ortaçağ'da destanlar oluşturur. 

 

12. 20. yüzyıl Fransız edebiyatının güçlü yazarlarındandır. Varoluşçuluk ile ilgilenir. Daha çok "saçma" kavramını irdeler. Ona göre insanın içinde yaşadığı evren saçma ve mantıksızdır. Bundan yola çıkan yazar, insan hayatını da saçma bulur. Filozof kimliğiyle de ön plana çıkar. Yazar, "absürt" fikrini "Yabancı" ve "Veba" romanlarında işler. Önemli romanlarından olan "Veba"da simgesel bir öykü söz konusudur. Eser, bir başkaldırı romanı olarak da bilinir. Eserde, salgın bir hastalığı yenmeye çalışan kişileri konu edinir. Eserdeki roman kahramanları başaramayacaklarını bildikleri halde büyük bir şevkle mücadelesini sürdürürler.

Yukarıda sözü edilen yazar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Jules Verne      

B) Paul Verlaine     

C) Albert Camus    

D) Arthur Rimbaud

E) Stephane Mallarme

 

13. Boccacio, bu eserini 1349'de yazmaya başlar. 1352'de bitirmesine karşın 1370 ve 1371 yıllarında eserini yeniden yazar. 100 öyküden oluşan bu eser, "on günlük olay" anlamına gelir. Eserde günde 10 öykü anlatılır, öyküler de 10 günde sona erer. Halk ağzıyla ve İtalyanca yazdığı bu yapıtında Boccacio, bir çağın günlük yaşama şeklinden realist gözlemlerini aktarır. 1348'de Avrupa'da baş gösteren veba salgını Boccacio'yu oldukça etkiler. Salgın günlerinin Floransa'sı eserde yer bulur. Ayrıca kadın-erkek ilişkileri, menfaatperest din adamları, mutluluklar, gönül yaraları öykülerdeki başlıca konuları oluşturur. Boccacio, bu eserinde Orta Çağ temalarını merkeze alıp işlese de eser, hümanizmanın habercisi bir kültürü içerir.

Yukarıda sözü edilen eser hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kurtarılmış Kudüs         

B) Decameron        

C) İlahi Komedya        

D) Aminta        

E) Afrika

 

14. Fransız ve dünya edebiyatının en önemli komedi yazarlarındandır. Klasisizm akımının etkisinde kalır. Güldürürken bile düşündürmeyi amaçlar. Yazar, "Komedinin asıl görevi, insana kusurlarını göstermektir." ilkesini esas aldığı için eserlerini sade bir dille yazar. En başarılı yönü ise yaşadığı dönemde komediyi günlük hayatın içine çekip bir yönüyle güncelle uyarlamasıdır. Karakterleri de günlük yaşamdan rahatlıkla rastlanabilecek tiplerden seçer. Bütün sorun ve kusurların güldürü yoluyla düzeltilebileceğine inanan biri olarak da hatırlanır. Sonradan görme zenginler, şarlatan hekimler, parayı ilah edinmiş cimriler, dini kendi menfaatine alet eden ikiyüzlü kişiler onun oyunlarında karşımıza çıkan tiplerdir. Oyunlarını okunmak için değil oynanmak için yazmıştır.

Yukarıda sözü edilen ünlü Fransız komedi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristophanes             

B) Racine          

C) La Fontaine         

D) Corneille        

E) Moliere

 

15. İngiliz edebiyatının en ünlü hiciv yazarı kabul edilir. Din, siyaset ve edebiyat alanlarında giriştiği polemikler İngiliz edebiyatında büyük yankı uyandırır. Peş peşe yayımlanan eserleri büyük ilgi görür. Parlak zekâsıyla büyük hayranlık uyandırır. 1726'da İngiltere'de kendisinin en önemli eseri olan "Gulliver'in Gezileri" romanını yayımlar. Dünya çocuk edebiyatının en ünlü eserleri arasında yer alan "Gulliver'in Gezileri" ilk bakışta hayal ürünü, eğlendirici gibi görünse de gerçekte de eserde İngiltere'nin siyaset hayatına eleştiri söz konusudur. Eser, sosyal hiciv özelliği taşır. Bu eserle ismini ölümsüz yazarlar arasına yazar.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jonathan Swift      

B) John Milton    

C) Walter Scott    

D) Oscar Wilde    

E) Charles Dickens


16. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Honore de Balzac"a ait değildir?

A) Vadideki Zambak  

B) Üç Silahşörler  

C) Goriot Baba

D) Eugenie Grandet

E) Sönmüş Hayatlar

 

17. 1672'de yazdığı bu eseri felsefe ve siyasi fikirlerinin bir beyanı niteliğindedir. Eserde Rousseau, en ideal siyasi düzenin nasıl kurulması gerektiğine dikkat çekip ideal hükümetlerin görevlerinden bahsetmiştir. Güçlünün haklı kabul edildiği sistemleri eleştirmiş toplumdaki her bireyin dâhil olması gereken bir anlaşmayı savunmuştur. Eser, modern demokrasi anlayışına da temel oluşturmuştur. Rousseau, burada özgür ve erdemli insanın devleti oluşturduğu fikrini öne sürüp devletin iktidara değil de halka ait olması gerektiğini savunmuştur. Bu eserde yer alan fikirler ile Rousseau, Avrupa'da birçok değişimin ön ayağı olmuştur.

Yukarıda sözü edilen eser hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İtiraflar         

B) Emile         

C) Cromwell         

D) Toplum Sözleşmesi        

E) Suç ve Ceza 

 

18. Elli yaşlarında İspanya'nın Mancha eyaletinde yaşayan soylu biridir. Bekâr ve ihtiraslıdır. Onun en büyük zevki eski romantik çağların gezgin şövalyelerinin hayat hikâyelerini okumaktır. Şövalyelik kurumunun yeniden canlanması gerektiğine inanır. Asıl adı Alanso'dur. Şövalyelerin kahramanlık öykülerini okuya okuya aklını kaçırır. Okuduğu bu hayat hikâyelerinin gerçek olduğunu sanıp şövalyelere özenir ve onlar gibi davranmaya başlar. Bu yüzden atalarından kalan zırhı kuşanıp mızrak, kılıç ve kalkanı alır. Başına da miğfer niyetiyle berber çanağı geçirir. Küheylan olarak nitelediği atına biner yollara düşer. Bütün amacı esir olan prensleri özgürlüklerine kavuşturmak, hainleri cezalandırmak, elde edeceği başarılar ile bütün dünyaya ün salmaktır. 

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açlık           

B) Moby Dick            

C) Gazap Üzümleri        

D) Pan           

E) Don Kişot         


19. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Grimm Kardeşler'e (Vacob ve Wilhelm)" ait değildir?

A) Bremen Mızıkacıları

B) Büyülü Şato 

C) Wilhemm Tell

D) Çizmeli Kedi

E) Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

 

20. Homeros'un "İlyada ve Odysseia" destanları hakkında hangi seçenekte yanlış bir bilgi yer almaktadır?

A) İlyada destanında Yunanlılar'ın Truvalılarla 10 yıl savaşıp sonunda galip gelmeleri anlatılır.

B) Odysseia destanında Truva'nın yıkılışından sonra İthaka Adası'nın kralı olan Odysseus'un 10 yıl süren Troya Savaşı dönüşünde yaşadıkları anlatılır.

C) Homeros'un yalın bir dille yazdığı bu destanlar Yunan edebiyatı ve mitolojisini derinden etkilemiştir.

D) Destanın Batılı yazarlar üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur.

E) Bu eserlerde eski Yunanlıların gelenek ve görenekleri, felsefi ve dini inançları ile Çanakkale'nin tarihi coğrafyası hakkında önemli bilgiler yer alır.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-B 4-C 5-A 6-D 7-A 8-B 9-D 10-C 11-C 12-C 13-B 14-E 15-A 16-B 17-D 18-E 19-C 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder