Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Test 1

1. Dil ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan canlı bir varlıktır.
B) Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir anlaşmalar sistemidir.
C) İnsanların kültürünün oluşumunda önemli bir yeri vardır.
D) Tarihi olaylar, din, ticaret gibi unsurlar dilin yayılışında önemli bir rol oynamıştır.
E) Dilde bir doğma, gelişme söz konusu olmadığı için dil sabittir.
 
2. Yeryüzünde konuşulan diller bazı yakınlık ve benzerlikler gösterir

Aşağıdakilerden hangisi bu özellikler arasında yer almaz?

A) Ses düzeni
B) Sözcük hazinesi
C) Söz dizimi
D) Dini faktörler
E) Yapısal özellikler
 
3. Yapı bakımından dil aileleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Eklemeli / Bükümlü / Ezgili
B) Basit / Türemiş / Birleşik
C) Tek heceli / Eklemeli / Çekimli
D) Eklemeli / Bükümlü / Bitişken
E) Tek heceli / Basit / Birleşik
 
4. Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir?

A) Yapım ve çekim ekleri vardır.
B) Sözcükler tek heceden oluşur.
C) Çok zengin bir vurgu ve tonlama sistemi vardır.
D) Sözcükler, cümlede kullanıldıkları yere ve başka sözcüklerle olan ilişkisine göre anlam kazanır.
E) Aynı sözcük yerine göre sıfat, isim, edat veya fiil gibi farklı görevlerde kullanılabilir.
 
5. "Eklemeli" (Bitişken) dillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Köklere yapım ve çekim ekleri eklenir.
B) Yeni sözcükler türetilirken kök değişir.
C) Türkçe eklemeli diller arasında yer alır.
D) Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilir.
E) Kelime köklerinin çekimi yoktur.
 
6. "Çekimli" (bükümlü) dillerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekimli dillerde ek kavramı yoktur.
B) Çekimli dillerde kökler ünsüzlerden oluşur.
C) Çekim sırasında görülen değişikliklerle yeni sözcükler ortaya çıkar.
D) Arapça çekimli dillere en güzel örneklerden biri olarak gösterilebilir.
E) Yeni sözcükler türetilirken bazen kök tanınmayacak bir şekle girer.
 
7. Aşağıdakilerden hangisi köken bakımından dil aileleri arasında yer almaz?

A) Hint-Avrupa Dil Ailesi
B) Bantu Dil Ailesi
C) Çin-Tibet Dil Ailesi
D) Ural-Altay Dil Ailesi
E) Asya Dil Ailesi
 
8. Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dil ailesinin Asya Kolu'nda yer alan dillerden biri değildir?

A) Hindistan              
B) İran                
C) Pakistan                
D) Nepal               
E) Rusça
 
9. Hami-Sami dil ailesi içerisinde yer almayan dil hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Arapça              
B) İbranice              
C) Habeşçe              
D) Tibetçe                
E) Akatça
  
10. Sırpça, Hırvatça, Bulgarca dilleri hangi diller arasında yer alır?

A) Roman Dilleri       
B) German Dilleri      
C) Slav Dilleri      
D) Ural Dilleri     
E) Bantu Dilleri
 
11. Latinceden türetilmiş diller tabiri hangi diller için kullanılır?

A) Roman Dilleri        
B) Slav Dilleri        
C) Altay Dilleri   
D) Tibet Dilleri      
E) Ural Dilleri
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin de yer aldığı Altay dil ailesinin özelliklerinden biri değildir?

A) Altay dil ailesi yapı bakımından eklemeli diller arasında yer alır.
B) Yapım ve çekim ekleri sözcük köklerini değiştirmez.
C) Tamlamalarda önce tamlayan sonra tamlanan gelir.
D) Önden eklemeli bir yapısı vardır.
E) Sözcüklerde erilik-dişilik yani cinsiyet ayrımı yoktur.
 
13.  I. Sözcüklerde ünlü uyumu vardır.
      II. Ünlüler arasında sertlik-yumuşaklık uyumu vardır.
     III. Sıfatlar, isimlerden önce gelir.
     IV. Kökler, yapım ve çekim eki aldığı zaman kök değişir.
      V. Genellikle soru eki vardır.

Altay dil ailesi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I       B) II      C) III     D) IV       E) V
 
14. Türkçenin dönemlerinden olan "Eski Türkçe Dönemi" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçenin başlangıcından 10. yüzyıla kadar olan dönemidir.
B) Osmanlı ve Azeri Türkçeleri bu dönemde ön plana çıkar.
C) Eski Türkçe devresi Göktürk Türkçesi ve Uygur Türkçesi olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.
D) Dil, bu dönemde yabancı etkilerden oldukça uzaktır.
E) Eski Türkçeden daha gerisi karanlık devir olarak kabul edilir.
 
15. "Kuzey-Doğu Türkçesi" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eski Türkçenin ve Karahanlı Türkçesinin bir devamı olarak ortaya çıkmıştır.
B) Kuzey-Doğu Türkçesi 15. yüzyıldan itibaren Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki kol halinde gelişmesini sürdürmüştür.
C) Kuzey koluna Kıpçak Türkçesi adı verilmiştir.
D) Doğu Türkçesi Çağatay Türkçesi ismiyle de bilinir.
E) Azerice, Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi Kuzey-Doğu Türkçesi içerisinde yer alır.
 
16.  Batı Türkçesinin ikinci devresidir. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan zamanı kapsar. Beş asır boyunca imparatorluğun yazı dili olarak varlığını sürdürmüştür. Arapça ve Farsçanın etkileri bu dönemde oldukça fazladır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen Türkçe hangi isimle adlandırılır?

A) Eski Anadolu Türkçesi
B) Çağatay Türkçesi
C) Osmanlı Türkçesi
D) Kıpçak Türkçesi
E) Türkiye Türkçesi
 
17. "Türkiye Türkçesi" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır

A) Arapça ve Farsçadan Türkçeye geçmiş dil bilgisi kuralları korunmuştur.
B) Batı Türkçesinin III. dönemini oluşturur.
C) "Yeni Lisan Hareketi" bu dönemin başlangıcı kabul edilir. 
D) İstanbul konuşması Türkiye Türkçesinin yazı dili olarak kabul edilmiştir.
E) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki büyük farkın kaldırılması amaçlanmıştır.
 
18. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Doğu (Çağatay) Türkçesine"  ait değildir?

A) Babürnâme
B) Şecere-i Türkî
C) Şecere-i Terakkime
D) Muhakemet'ül Lügateyn
E) Harnâme
 
19. Aşağıdakilerden hangisi Uygur dönemine ait eserlerden biri değildir?

A) Irk Bitig
B) Kodeks Comenikus
C) Altun Yaruk
D) Sekiz Yükmek
E) Prens Kalyanamkara ve Papam Kara Hikâyesi
 
20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Göktürk alfabesiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Türklerin ilk milli alfabesidir.
B) 38 harften oluşan bir alfabedir.
C) 4 ünlü, 31 ünsüz, 3 çift ünsüzden oluşmaktadır.
D) Soldan sağa yazılır.
E) Bilinen ilk metinleri 8. yüzyılda dikilmiş olan Orhun Anıtları'dır.


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-C 4-A 5-B 6-A 7-E 8-E 9-D 10-C 11-A 12-D 13-D 14-B 15-E 16-C 17-A 18-E 19-B 20-D


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder